G-78LS550PWZ 

SARIGÖL'DE TRAFİK HAFTASI KUTLANDI


Sa­rı­göl’de Tra­fik Haf­ta­sı çe­şit­li kurum ve ku­ru­luş­la­rın ka­tı­lı­mıy­la kut­lan­dı.
SARIGÖL'DE TRAFİK HAFTASI KUTLANDI

İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Tra­fik Tes­cil ve De­net­le­me Büro Amir­li­ği gö­rev­li­le­rin­ce 01-07 Mayıs 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da “Ev­de­yim Ama Tra­fik ku­ral­la­rı Ak­lım­da”, “Tra­fik­te Her Yıl daha İyiye” ve “Em­ni­yet Ke­me­ri­mi Unut­mam” slo­gan­la­rı kul­la­nı­la­rak tra­fik­te em­ni­yet ke­me­ri kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı, araç içe­ri­sin­de em­ni­yet ke­me­ri kul­la­nı­mı­nın önemi ve tra­fik­te yaya ön­ce­li­ği vur­gu­la­mak ama­cıy­la Sa­rı­göl Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan tüm yaya ge­çit­le­ri ye­ni­den bo­ya­na­rak res­to­re edil­di.

Et­kin­lik kap­sa­mın­da İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ile bir­lik­te, İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Tra­fik Tes­cil De­net­le­me Büro Amir­li­ğin­de gö­rev­li per­so­nel ta­ra­fın­dan EBA üze­rin­den öğ­ren­ci­le­re ‘Yaya Ön­ce­li­ği, Em­ni­yet Ke­me­ri Tak­ma­nın Önemi, Tra­fik Ku­ral­la­rı hak­kın­da” eği­tim ve­ril­di. Öte yan­dan İlçe Müf­tü­lü­ğü ta­ra­fın­dan, Cuma na­ma­zın­da tra­fik haf­ta­sı hak­kın­da vaaz ve­ril­me­si sağ­lan­dı.

Ay­rı­ca Tra­fik Tes­cil De­net­le­me Büro Amir­li­ğin­de gö­rev­li per­so­nel ta­ra­fın­dan il­çe­de bu­lu­nan kav­şak ve nok­ta­la­ra “Ev­de­yim Ama Tra­fik ku­ral­la­rı Ak­lım­da” afiş ası­mı­nın sağlandığı be­lir­til­di. İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü yap­tı­ğı açık­la­ma­da Sa­rı­göl Hal­kı­nın huzur ve gü­ven­li­ği için Sa­rı­göl İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ola­rak ge­rek­li kont­rol­ler ve bil­gi­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı­na devam ede­cek­le­ri­ni be­lirt­ti.Bir Yorum Yaz
Bu site çerez kullanıyor. Siteye göz atmaya devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Şartlar ve Koşullar